Skip to main content

WOCO2WOCO

Woco2Woco: Een Brug naar een Circulaire Toekomst

Woco2Woco, afgeleid van “Woningcorporatie naar Woningcorporatie,” is een project dat de kern raakt van de circulaire uitdaging waarmee Nederland wordt geconfronteerd: tegen 2050 100% circulair worden. In een circulaire samenleving worden grondstoffen hergebruikt en gebruiken we hernieuwbare grondstoffen. Het is een ambitieuze droom die alleen kan worden gerealiseerd als we samenwerken, meedenken en onze aanpak heroverwegen.

De bouwsector, als een belangrijke speler in deze transitie, staat voor aanzienlijke uitdagingen. De huidige werkwijzen binnen de bouwsector leiden tot een schrijnend gebrek aan hergebruik van bouwmaterialen. Een reeks obstakels, zoals onbekendheid met vraag en aanbod, het tijdsintensieve karakter van het gebruik van secundaire materialen, financiële overwegingen en gebrek aan juiste informatie, bemoeilijken deze overgang naar circulariteit.

Een Revolutie Begint bij Woningcorporaties

Woco2Woco begint bij de woningcorporaties, de katalysatoren van verandering. Deze corporaties beheren een enorme hoeveelheid vastgoed en genereren daardoor aanzienlijke hoeveelheden bouw- en sloopafval. Het gemiddelde per jaar? Twee aanhangwagens vol per woning per woningcorporatie. Dit betekent dat er jaarlijks in de Achterhoek een indrukwekkende hoeveelheid bouw- en sloopafval vrijkomt.

Het doel van Woco2Woco is eenvoudig maar krachtig: breng vraag en aanbod van materialen samen die vrijkomen bij bouwactiviteiten. Door samen te werken met partners zoals corporaties, onderhoudsdiensten, oogsters en leveranciers, zetten we stappen richting het verminderen van het gebruik van nieuwe grondstoffen en creëren we bewustzijn rond de circulaire transitie in de Achterhoek.

Samenwerken voor een Circulaire Toekomst

Woco2Woco in de Achterhoek gaat verder dan grenzen. Het werkt samen met Twentse woningcorporaties en marktpartijen om kennis te delen en gezamenlijk meer impact te maken.

Hoe Gaan We van Start?

Om de visie van Woco2Woco te verwezenlijken, moeten we belangrijke processen uitwerken, zoals het inventariseren van uitkomende materialen in woningen en het in kaart brengen van noodzakelijke materialen in nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen. Hierbij speelt een onafhankelijke matchingstool genaamd DuSpot een cruciale rol. Deze tool brengt vraag en aanbod van bouwmaterialen bij elkaar en opent de deur voor inclusieve arbeidsparticipatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deelnemers aan Woco2Woco

Een indrukwekkende lijst van deelnemers, waaronder woningcorporaties, bouwbedrijven, en andere belangrijke spelers in de sector, staat klaar om de circulaire toekomst te omarmen.

Meer Informatie

Wil je deel uitmaken van deze opwindende revolutie in duurzaam bouwen? Neem contact op met Dik Roetert Steenbruggen via info@cirkelregiodeachterhoek.nl of bel hem op 06-20414377 voor meer informatie. Samen kunnen we een circulaire toekomst creëren die niet alleen de Achterhoek, maar de hele wereld zal inspireren.

Het nieuwe normaal

Cirkelregio de Achterhoek heeft het “Het Nieuwe Normaal” omarmd om de circulaire revolutie in de Achterhoek en ver daarbuiten te stimuleren.

Circulair Nederland in 2050: Een Ambitieuze Missie

Nederland heeft een gedurfde missie gesteld: tegen 2050 moet het 100% circulair zijn. Maar wat betekent dit voor woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten? Hoe hoog moeten we de lat leggen om deze ambitie te verwezenlijken? Om concrete antwoorden op deze vragen te vinden, is het programma “Samen Versnellen; Het Nieuwe Normaal” in het leven geroepen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Cirkelstad. Samen werken zij aan het creëren van een eenduidige en sectorbrede standaard voor circulair bouwen in 2023. En de vraag is, help jij in de Achterhoek mee aan deze missie?

Het Nieuwe Normaal: Een Gemeenschappelijke Taal voor Circulair Bouwen

Met “Het Nieuwe Normaal” creëren we een gemeenschappelijke taal voor circulair bouwen, gebaseerd op praktijkervaring. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met verschillende partijen, door projecten te evalueren en de definitie van circulair bouwen te verfijnen. Dit initiatief richt zich op twee belangrijke doelen:

  1. Het vaststellen van een gedragen norm met haalbare en ambitieuze prestaties op het gebied van circulair bouwen.
  2. Het creëren van een eenduidige taal voor circulair bouwen.

De Vijf Pijlers van Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal, afgekort als HNN, bevat vijf cruciale pijlers: materialen, energie, water, sociaal en management. Deze pijlers sluiten aan op bestaande methoden zoals MPG en BREEAM en stellen minimale normen vast voor circulair bouwen. HNN fungeert als de basislijn voor de bouwsector en biedt tevens inzicht in wat als uitmuntend wordt beschouwd binnen deze pijlers.

Een Compleet Raamwerk voor Circulair Bouwen

Het Nieuwe Normaal omvat drie leidraden:

  • Het Nieuwe Normaal Gebouw
  • Het Nieuwe Normaal Gebied
  • Het Nieuwe Normaal Infra

Deze leidraden vormen de basis voor het meten van prestaties en het evalueren van projecten. Het verzamelen van data is cruciaal om de lat steeds hoger te kunnen leggen en de transitie naar circulariteit te versnellen.

Gebruik in Projectevaluaties en Uitvragen

Projectevaluaties zijn essentieel om de praktijkervaringen te vertalen naar prestatieniveaus. Hoe gaan we om met bouw- en sloopafval, waar komen de materialen vandaan, hoe zit het met de demonteerbaarheid en zijn de materialen geregistreerd in een materialenpaspoort? Het niveau van Het Nieuwe Normaal wordt niet in een ivoren toren vastgesteld, maar komt voort uit de meer dan 100 audits die worden uitgevoerd bij deelnemende partijen.

Op Weg naar een Eenduidige Taal en Nieuwe Standaard

Met Het Nieuwe Normaal werken we gestaag toe naar een eenduidige taal en een nieuwe standaard voor circulair bouwen en gebiedsontwikkeling. Deze gedragen standaard zal haalbare en ambitieuze prestaties in de gebouwde omgeving definiëren en daarmee een duidelijk referentiepunt bieden voor alle betrokkenen.

Totstandkoming en Toekomstvisie

Het Nieuwe Normaal wordt gevoed door projectevaluaties en praktijkervaringen. Wetenschappers van de TU Delft hebben intensief bijgedragen aan de ontwikkeling van meetbare indicatoren en methodologieën. Eind 2023 zal Het Nieuwe Normaal 1.0 worden gelanceerd, met de betrokkenheid van alle partijen die hebben bijgedragen aan dit baanbrekende raamwerk.

Eerste Projectevaluaties in de Achterhoek

Cirkelregio de Achterhoek is al begonnen met de eerste projectevaluaties, waar acht partijen aan hebben deelgenomen. Later dit jaar staat een tweede reeks projectevaluaties gepland, waarmee de circulaire beweging in de Achterhoek verder wordt versterkt.

Meer Informatie en Betrokkenheid

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over Het Nieuwe Normaal of wil je deel uitmaken van deze circulaire revolutie? Neem contact op met Dik Roetert Steenbruggen via info@cirkelregiodeachterhoek.nl of bel hem op 06-20414377. Samen kunnen we een duurzame toekomst creëren waarin circulariteit de norm wordt, niet de uitzondering.

Handige links:

De Milieubarometer

In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, is de Milieubarometer een instrument dat organisaties en bedrijven in staat stelt om hun milieuprestaties te meten, te monitoren en te verbeteren.

Dit krachtige hulpmiddel is ontworpen om duurzaamheid te bevorderen en milieuvriendelijk gedrag aan te moedigen binnen verschillende sectoren.

Een Stap Richting een Groenere Toekomst

De groeiende bewustwording van milieuproblemen en de dringende behoefte aan duurzame ontwikkeling hebben de Milieubarometer in de schijnwerpers gezet als een onmisbaar instrument voor milieubeheer. Het biedt organisaties de mogelijkheid om hun milieu-impact te meten en gerichte stappen te nemen in de richting van een groenere toekomst.

Meet en Monitor Milieu-indicatoren

De Milieubarometer fungeert als een krachtig meetinstrument voor verschillende milieu-indicatoren, waaronder energiegebruik, waterverbruik, afvalproductie en CO2-uitstoot. Bedrijven en organisaties verzamelen gegevens over hun activiteiten die invloed hebben op het milieu en voeren deze gegevens in de Milieubarometer in. Het resultaat? Rapporten en grafieken die diepgaand inzicht bieden in de milieu-impact van deze activiteiten, waardoor bedrijven verbeteringen kunnen identificeren en doorvoeren.

Bewustwording en Betrokkenheid

Het hoofddoel van de Milieubarometer gaat verder dan alleen meten; het gaat om bewustwording en betrokkenheid bij duurzaamheid. Organisaties kunnen hun medewerkers, klanten en stakeholders informeren over hun inspanningen om milieuvriendelijker te opereren. Dit kan leiden tot een positieve reputatie en het opbouwen van vertrouwen bij milieubewuste consumenten en partners.

Een Strategisch Instrument voor Duurzaamheid

De Milieubarometer is ook een strategisch hulpmiddel waarmee organisaties milieudoelen kunnen stellen en de voortgang in de loop van de tijd kunnen volgen. Door regelmatig gegevens in te voeren en rapporten te genereren, kunnen trends worden geïdentificeerd en kunnen organisaties zien hoe hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid vruchten afwerpen. Dit stimuleert continue verbetering en innovatie om milieuvriendelijkere processen en praktijken te ontwikkelen.

De Milieubarometer in de Achterhoek

In Nederland wordt de Milieubarometer al veel gebruikt door verschillende bedrijven, overheidsinstanties, scholen en andere organisaties. Het draagt bij aan nationale en internationale inspanningen om milieudoelstellingen te halen, zoals het verminderen van CO2-uitstoot en het bevorderen van de circulaire economie. Het is een krachtig instrument gebleken om duurzaamheid te integreren in de kernactiviteiten van organisaties en om positieve milieuveranderingen te bewerkstelligen.

Gratis voor Partners van Cirkelregio de Achterhoek

Goed nieuws voor partners van Cirkelregio de Achterhoek! De Milieubarometer wordt de komende drie jaar gratis aangeboden en er wordt ondersteuning geboden bij de implementatie ervan. Het doel? Bewustwording creëren over duurzaamheid bij onze partners en bijdragen aan de Achterhoek-monitor om de voortgang van duurzaamheid in de Achterhoek zichtbaar te maken.

Meer Informatie en Betrokkenheid

Wil je meer weten over de Milieubarometer of wil je deelnemen aan dit duurzame initiatief? Neem contact op met Dik Roetert Steenbruggen via info@cirkelregiodeachterhoek.nl of bel hem op 06-20414377. Samen kunnen we streven naar een groenere en meer duurzame toekomst.

Handige links:

Inventarisatie van reststromen en restcapaciteiten

Op bedrijventerreinen vloeien veel reststromen. Ieder bedrijf heeft te maken met reststromen bij haar bedrijfsactiviteiten. Tot op heden worden deze reststromen veelal gezien als afval, maar de vraag blijft of het daadwerkelijk ook afval is. Daarnaast beschikken bedrijven vaak ook over, bijvoorbeeld, machines die niet voor 100% benut worden, restcapaciteit dus.

Voor de één, een reststroom en voor de ander een grondstof

Doordat de reststromen en restcapaciteiten in kaar worden gebracht kunnen hieruit conclusies worden getrokken. Wat vaak voor de ene organisatie een reststroom is kan voor een andere organisatie, op het zelfde bedrijventerrein, een grondstof zijn. Daarnaast is hetzelfde mogelijk met bijvoorbeeld machines, de ene organisatie kan overcapaciteit hebben terwijl een andere ondercapaciteit heeft. Doordat reststromen en restcapaciteiten in kaart worden gebracht kunnen organisaties elkaar helpen en wordt afval niet meer gezien als afval, maar als grondstof.

OpdrachtgeverCirkelregio De Achterhoek
Locatie bedrijventerreinenWinterswijk en Oost Gelre
ProjectcoördinatorTwan van Vuren
Jaar van uitvoering2019/2020
In samenwerking metHAN, Gemeente Oost Gelre en Winterswijk, IKGL en OWIN

Inventarisatie van de gebouwde omgeving

De bouwsector is verantwoordelijk voor ca. veertig procent van de CO2 uitstoot. De grootste oorzaak hiervan is het proces van het maken van nieuwe producten. Daarnaast putten we de aarde uit door het lineaire proces telkens opnieuw te starten en dus steeds nieuwe grondstoffen te delven. Om als regio bij te kunnen dragen aan de transitie van een lineaire- naar een circulaire economie dient hergebruik van materialen gestimuleerd te worden. Als (semi-)overheid, kennis-, zorg- en cultuurinstelling en woningcorporaties kan hier in grote getalen aan worden bijgedragen, zij hebben immers veel vastgoed in bezit.

Een gebouw is een grondstoffendepot!

Gebouwen dienen te worden geoogst in plaats van gesloopt te worden. Dat wil zeggen dat bestaande gebouwen geïnventariseerd dienen te worden en alle materialen in beeld gebracht dienen te worden. Naast het in beeld brengen dient alles ook vastgelegd te worden in een materialenpaspoort. Cirkelregio De Achterhoek maakt een start om gebouwen in de Achterhoek te inventariseren en vast te leggen in een database!

OpdrachtgeverCirkelregio De Achterhoek
Locatie inventarisatiesDe Achterhoek
ProjectcoördinatorTwan van Vuren
Jaar van uitvoering2019/2020
In samenwerking met8RHK Ambassadeurs, Rouwmaat, Hibernis, Aktief Groep en WAM&VanDuren

Materialenmarktplaats: fysiek en digitaal

Om de regionale transitie van een lineaire naar een circulaire economie een boost te geven zetten de samenwerkende ondernemers een materialenmarktplaats op. Geen online en landelijke versie zoals we deze allemaal kennen, maar een fysieke versie op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo. Eind december 2020 is het nieuwe mijnbouwbedrijf opgericht: de Stadsmijn Achterhoek.

‘Mijnbouw definieert zichzelf door het systematisch onttrekken van stoffen aan de bodem voor bijzonder gebruik of verwerking, met een speciaal daarvoor ingerichte voorziening of infrastructuur’ (bron: Wikipedia.org).

De ambitie van bedrijventerrein Laarberg is te fungeren als hotspot voor daadkrachtige en inventieve ondernemers in de Achterhoekse industrie en bedrijvigheid. Aangezien bedrijventerrein Laarberg opvallend veel circulaire ondernemingen huisvest die van reststoffen grondstoffen maken, lijkt de Stadsmijn Achterhoek een vreemde eend in de bijt. Of toch juist niet?

De gebouwde omgeving als wingebied van grondstoffen!

Evert Berentschot, projectleider bij de Stadsmijn Achterhoek, legt uit:

“Bij Stadsmijn Achterhoek zien we de gebouwde omgeving, de dorpen en de steden in de Achterhoek, als het wingebied van onze grondstoffen. In plaats van dat wij onze grondstoffen uit de bodem winnen, willen wij grondstoffen uit oude panden oogsten. Door nauwkeurige opname van gebouwen kan worden vastgesteld welke bouwmaterialen en -producten nog herbruikbaar zijn voor nieuwe toepassingen. Door te oogsten in plaats van te slopen halen wij deze materialen in bruikbare staat uit oude panden. Via een fysieke marktplaats worden deze materialen gereed gemaakt voor verkoop en toepassing in nieuw- of herbouw. De materialen die gereed zijn gemaakt voor verkoop zijn voorzien van een digitaal materialenpaspoort. Hierdoor is onder andere de herkomst van het materiaal vastgelegd, waardoor ook nieuwbouw letterlijk vanuit historie kan worden opgebouwd”.

Volgens Berentschot past de bedrijfsfilosofie van Stadsmijn Achterhoek dan ook perfect binnen de bedrijfsvisie van bedrijventerrein Laarberg. “In plaats van een lineaire economie moeten we naar een circulaire bedrijfsvoering toe, waarbij we ons bewust bij elke stap afvragen of onze bedrijfsvoering nog socialer, duurzamer en efficiënter kan. Het is lastig zo niet onmogelijk om een lineaire economie in één keer om te vormen naar een circulaire economie.
Te vaak worden echter vooral de valkuilen en moeilijkheden besproken.

Met alleen plannen maken komen we er niet, het is nu tijd om gewoon ‘te doen’. Dat vereist daadkracht en inventiviteit, iets waar bij de medewerkers bij Stadsmijn Achterhoek nu juist de kracht ligt.

Wij willen in de bouwwereld als platform fungeren waar vraag en aanbod van kwalitatief goede her te gebruiken bouwmaterialen op elkaar kan worden afgestemd. Dit is van grote meerwaarde voor onder andere woningcoöperaties, overheidsinstanties, projectontwikkelaars, architecten, oogsters en bouwers. Door in de toekomst bij het ontwerp al rekening te houden met lokaal beschikbare, kwalitatief goede bouwmaterialen kan de potentiële belasting op het milieu enorm verminderd worden.

Daarnaast willen we ook op sociaal maatschappelijk vlak als platform fungeren door het aanbieden van diverse werkzaamheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Stadsmijn Achterhoek krijgen deze mensen, die zoekende zijn naar aansluiting op de arbeidsmarkt, weer de kans en ruimte om door te kunnen groeien naar een nieuwe baan”. 

De Stadsmijn Achterhoek is een initiatief ontstaan via Cirkelregio De Achterhoek. Door Cirkelregio De Achterhoek wordt de nadruk gelegd op samenwerking vanuit een gezamenlijk belang, waarbij de bereidheid tot het delen van kennis cruciaal is.

Hierdoor ontstaan verbindingen op basis van vertrouwen.

Stichting Aktief GroepRouwmaat Groep en WAM&VanDuren Bouwgroep bouwen dit vertrouwen verder uit met een actieve samenwerking binnen de Stadsmijn Achterhoek.

Met de Rouwmaat Groep en WAM&VanDuren Bouwgroep hebben twee innovatieve ondernemers in de bouw-, infra- en installatietechniek elkaar gevonden om op een duurzame wijze aan de toekomst te bouwen. Om de aanbod- en afzetstromen te kunnen verwerken kan Stichting Aktief Groep perfect invulling geven aan bemensing van de materialenmarktplaats met gemotiveerde mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Volgens Berentschot een prachtig voorbeeld van samen sociaal en verantwoord ondernemen.

Berentschot benadrukt dat vooral gekeken moet worden naar de kansen in wat nu nog beschouwd wordt als reststofstromen. “Vaak is er maar een kleine wijziging van denken nodig in de keten van bouw- en verbouw om van een lineaire aanpak te komen tot een duurzaam circulaire werkwijze. Door het goede van een proces te behouden kan met een kleine aanpassing een geheel nieuw pad ingeslagen worden.

Om terug te komen op de in het begin van dit artikel benoemde definitie van mijnbouw: Vervang de bodem als bron voor grondstoffen voor de gebouwde omgeving en een lineair proces is direct omgeslagen in een circulaire visie”.

‘Stadsmijnbouw definieert zichzelf door het systematisch onttrekken van stoffen aan de gebouwde omgevingvoor bijzonder gebruik of verwerking, met een speciaal daarvoor ingerichte voorziening of infrastructuur’ (bron: Stadsmijnachterhoek.nl).

OpdrachtgeverCirkelregio De Achterhoek
Locatie inventarisatiesDe Achterhoek
ProjectcoördinatorEvert Berentschot
Jaar van uitvoering2019/2021
In samenwerking met8RHK Ambassadeurs, Rouwmaat, Hibernis, Aktief Groep, BMN Bouwbewust en WAM&VanDuren

Circulaire woonvormen

Er is in de Achterhoek een grote vraag naar woonvormen voor huishoudens van 1 a 2 personen, zowel jong als oud (presentatie volgt). Cirkelregio de Achterhoek onderzoekt samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen ‘circulaire woonvormen’. In het onderzoek ligt de focus op een circulaire transformatie van leegstaand vastgoed tot een (nieuwe) woonvorm. Er is namelijk veel leegstaand vastgoed dat niet gebruikt wordt. Een nieuwe invulling van het leegstaand vastgoed kan de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

In alle 8 gemeenten in de Achterhoek vinden gesprekken plaats over potentiële plekken.
Daaruit is één geschikte locatie geselecteerd. Op dit moment worden de randvoorwaarden vanuit de doelgroep, gemeente en overige betrokken partijen in kaart gebracht. Deze randvoorwaarden zijn bepalend voor de keuze van de woonvorm(en). De thematafels binnen de 8RHK worden hierin meegenomen.

De Achterban, Jong Wonen, de provincie Gelderland en de Achterhoekse Wooncoöperatie zijn belangrijke partners in dit project.

Meer weten? Neem contact op met Twan van Vuren.